Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego:

Wstęp

LEGAME Anna Brożek z siedzibą w Juszkowie, Raduńska 56, 83-000 Juszkowo NIP:6040141141 Regon: 221154597  umożliwia zakup produktów cyfrowych, oraz fizycznych za pośrednictwem stron internetowych www.annabrozek.pl oraz www.luxanimalcenter.pl Administratorem danym osobowych jest Anna Brożek. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane Firmy:

LEGAME Anna Brożek

Raduńska 56

83-000 Juszkowo.

e-mail: kontakt@annabrozek.pl

tel. 666518142

NIP:6040141141 Regon: 221154597

46116022020000000248775682 Bank Millenium.

REGULAMIN:SKLEPU

 • 1. DEFINICJE

1.Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu, lub dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę towaru w formie elektronicznej poprzez udostępnienie materiału poprzez stronę internetową sprzedawcy.

3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską.

b) Pocztę Polską S.A.

c) udostępnienie materiałów elektronicznych

4. Klient – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta Umowa sprzedaży.

5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

8. Sprzedawca – oznacza Annę Brożek, prowadzącą firmę  LEGAME Anna Brożek z siedzibą w Juszkowie, Raduńska 56, NIP:6040141141 Regon: 221154597  zwaną dalej Anną Brożek/LEGAME

9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe www.annabrozek.pl oraz www.luxanimalcenter.pl

10. Produkt- oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,

 1. Produkt wirtualny- oznacza wszystkie video, streamingi, pdf, ebooki, i inne pliki udostępnione na nośniku cyfrowym mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży. Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy.

11.Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika
 2. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.
 2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.
 3. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 4. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 5. Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji komunikowany jest przy opisie Produktu.
 6. Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu.
 • 3. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, paragon lub na życzenie faktura.

   (zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT)

3.Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej.

4. Klient decydując się na zakup wybiera wariant produktu z dostępnych na stronie. 

 • 4. PŁATNOŚCI

1.Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

2.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 a)Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 b)Gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy odbiorze przesyłki.

 1. za pośrednictwem systemu PayPal
 2.  za pośrednictwem systemu przelewy24.pl
 3. Rabaty i promocje nie sumują się.
 • 5. DOSTAWA

1. Wyboru formy dostawy dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.

3. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

5. Termin nadania wysyłki określony na aukcji jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.

6. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki przy dostawcy.

7. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

8. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

9. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

10. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

11. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

12. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

13.  Produkty elektroniczne dostarczane są w przeciągu 24h od zaksięgowania wpłaty, za pośrednictwem maila kupującego. W przypadku produktów przedpremierowych obowiązuje czas 24h od daty premiery wyznaczonej w opisie produktu.W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu. 

14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

15.  W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem

16. W przypadku kursów stacjonarnych lub online kurs realizowany jest zgodnie z terminarzem podanym na stronie www.annabrozek.pl lub www.luxanimalcenter.

17. Dostawa Produktu rzeczywistego odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

18. Dostawa Produktu rzeczywistego do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • 6. Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy Klient w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online lub zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określonej w ofercie.
 3. Prawo odstąpienia nie obowiązuje, gdy Klient w ciągu 14 dni od zakupu kursu zdecyduje się zrezygnować na 10 dni przed datą rozpoczęcia Kursu stacjonarnego określonej w ofercie, lub gdy kurs już się rozpoczął
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wysłanego e-maila na adres kontakt@annabrozek.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Zwrotu płatności następuje przelewem bankowym. 
 9. W przypadku Produktów rzeczywistych Sprzedawca dokona zwrotu płatności, gdy otrzyma Produktu rzeczywisty z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. W przypadku Produktów rzeczywistych Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu rzeczywistego, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 11. W przypadku produktów typu BLEM nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
 12. Na wszystkie produkty szyte, oferowane w sprzedaży przysługuje 10letnia gwarancja na szwy, pod warunkiem użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. 
 • 7. Warunki techniczne dot. produktów cyfrowych
 1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
 2. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formatach oznaczonych w opisie produktu, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 3. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. 
 4. Firma dokłada wszelkich starań, aby materiały były dostarczone w odpowiedni sposób, z zachowaniem wszelkich norm i terminów jednak nie odpowiada za problemy natury losowej (awaria sprzętu, awaria serwerów, osłabienie sygnału internetowego, warunki pogodowe)
 5. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika, lub konta facebook.
 • 7.Postanowienia końcowe
 1.  Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Anna Brożek. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.
 2. Organizator kursu oświadcza, że przekazywane przez niego informacje mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.
 3. Organizator nie odpowiada  za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (..)”).
 4.  W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, instruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.
 5. Anna Brożek nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Serwisie.
 6. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
 7.  stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 8.  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
 9.  powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
 10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 11.  Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12.  Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności