Wzór Umowy Szkoleniowej

Umowa ……………../2020

zawarta w dniu ………………………………. w Juszkowie, pomiędzy

LEGAME Anna Brożek, z siedzibą Raduńska 56, Juszkowo 83-000, NIP: 6040141141 Regon: 221154597

A właścicielem psa…………………………………………. ……………..

legitymującym się dowodem osobistym…………………………………………….. zamieszkałym ………………………………………………………………….. ,

 zwanym dalej “Opiekunem” :

Postanowienia Ogólne: 

1.Organizatorem kursów jest Anna Brożek (Firma Legame Anna Brożek, NIP: 6040141141 , REGON: 221154597   siedziba Juszkowo, Raduńska 56). 

Organizator kursu oświadcza, że przekazywane przez niego informacje mają charakter edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek niewłaściwego zabezpieczenia psa przez właściciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

2.Organizator nie odpowiada  za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia – Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (..)”).

3.Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest Anna Brożek prowadząca działalność gospodarczą Anna Brożek, Raduńska 56, 83-000 Juszkowo. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu wykonania umowy. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania danych osobowych. 

4. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku podczas zajęć, oraz wyraża zgodę na publikowanie zdjęć i filmów na stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych w celu promocji działalności Organizatora. Uczestnik kursu ma prawo nie wyrazić zgody na publikację swojego wizerunku- w tym celu proszę o przesłanie maila z decyzją, najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. 

Regulamin Kursu: 

1. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia ……..……..  godzinnego kursu w ramach wybranego przez Opiekuna poziomu kształcenia.

2.. Koszt szkolenia zostanie ustalony indywidualnie między Organizatorem kursu, a Opiekunem. 

3. Opiekun zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs najpóźniej do dnia podpisania umowy z Organizatorem kursu.

4. Organizator przewiduje trzy możliwe formy płatności za kurs: gotówką lub przelewem bankowym na numer konta 46116022020000000248775682 Bank Millenium, lub możliwość wykupienia przez stronę internetową.

5. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, instruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.

6. Godziny przeprowadzenia zajęć w ramach kursu ustalane są indywidualnie z Opiekunem przez Organizatora.

7. Jeżeli opiekun nie będzie obecny podczas wcześniej ustalonych godzin lub bez podania przyczyny swojej nieobecności minimum 24 godziny przed ustalonym terminem godziny kursu przepadają.

8. Wyjątkiem do punktu 7 są choroby opiekuna lub zwierzęcia potwierdzone przez lekarza medycyny lub weterynarii. Fakt choroby należy zgłosić nie później niż 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć i przedłożyć potwierdzenie na następnych zajęciach przewidzianych przez Organizatora.

9. Nieobecność na 3 kolejnych terminach zajęć (bez zastosowania się do pkt 7 lub 8) i/lub zaniechanie z ćwiczeń indywidualnych przewidzianych przez Organizatora (poza czasem pracy z Organizatorem) w tym czasie, może być rozumiane jako rezygnacja dalszej chęci uczestnictwa w kursie bez możliwości zwrotu kosztów.

10. Maksymalny czas w jakim organizator przewiduje czas przeprowadzenia kursu to 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Jeżeli zajęcia nie zostały przeprowadzone w tym czasie z winy Opiekuna bezpowrotnie przepadają i uważa się je za odbyte.

11. Terminy następnych zajęć z Organizatorem ustalane są wspólnie z opiekunem podczas zajęć, lub całościowo podczas pierwszych zajęć z Organizatorem.

12. Opiekun ma prawo jednokrotnie do zmiany terminu zajęć bez podawania przyczyny za zgodą Organizatora na termin wyznaczony przez Organizatora.

13. Warunki pogodowe nie wpływają na termin przeprowadzenia zajęć. Opiekun jest zobowiązany dostosować się i swoje zwierzę do warunków pogodowych.

14. Opiekun ma obowiązek niezwłocznie poinformowania Organizatora o wszystkich kontuzjach zwierzęcia zaistniałych podczas trwania zajęć.

15. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez formularz kontaktowy na stronie http://annabrozek.pl 

16. W trakcie zajęć Opiekun jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia, oraz sprzętu wskazanego przez Organizatora. 

17. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c .: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

18. Po podpisaniu umowy organizator umożliwia właścicielowi dołączenie do grupy kursantów na facebooku na czas jednego roku, oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych dla uczestników kursu. 

19. W przypadku skorzystania z oferty “dla kumpli” wszelkie ustalenia dotyczące terminu zajęć podejmowane są wspólnie przez obu przewodników. 

20. Zajęcia odbywają się na placu szkoleniowym- juszkowo, Raduńska 56. Jeśli jest taka potrzeba organizator może zaproponować zmianę lokalizacji szkolenia.

21. Opiekun zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w domu wg. zaleceń organizatora. W przypadku braku pracy między godzinami zajęć organizator nie odpowiada za rezultaty szkolenia. 

22. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.